Privacy beleid

BudgetRepair Oldenzaal: Privacyverklaring

Binnen BudgetRepair Oldenzaal verwerken wij persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Het is voor klanten en medewerkers belangrijk om te weten dat Budget Repair Oldenzaal op een zorgvuldige en veilige wijze met deze persoonsgegevens omgaat. In deze snel veranderende tijd blijft BudgetRepair Oldenzaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De opkomst van nieuwe technologieën en een toenemende digitalisering stellen nieuwe eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. BudgetRepair Oldenzaal is zich hiervan bewust en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat informatie vertrouwelijk en veilig blijft. We bewaren niet meer gegevens dan nodig is en niet langer dan noodzakelijk. Bovendien streven wij ernaar om u altijd duidelijk te informeren over hoe wij uw gegevens verwerken en stellen wij alles in het werk om deze informatie gemakkelijk toegankelijk te maken.

BudgetRepair Oldenzaal heeft een privacybeleid dat de koers voor privacy duidelijk aangeeft en laat zien hoe wij privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op onze hele organisatie, inclusief alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. Het privacybeleid van BudgetRepair Oldenzaal voldoet aan het algemene beleid van BudgetRepair Oldenzaal en aan de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor gegevensverwerking

BudgetRepair Oldenzaal is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hierbij houden we rekening met de volgende wettelijke kaders:

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018.
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Uitgangspunten

BudgetRepair Oldenzaal gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
BudgetRepair Oldenzaal zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt, met een rechtvaardige grondslag.

Dataminimalisatie
We verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en streven naar minimale gegevensverwerking.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, rekening houdend met taken en wettelijke verplichtingen.

Integriteit en vertrouwelijkheid
BudgetRepair Oldenzaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, behandelt deze vertrouwelijk en zorgt voor passende beveiliging.

Delen met derden
Bij samenwerking met externe partijen, waar gegevensverwerking plaatsvindt, maakt BudgetRepair Oldenzaal afspraken die voldoen aan de wet, en deze afspraken worden periodiek gecontroleerd.

Subsidiariteit
We beperken inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk bij het bereiken van het doel van gegevensverwerking.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene is niet onevenredig ten opzichte van het doel van de verwerking die BudgetRepair Oldenzaal uitvoert.

Rechten van betrokkenen
BudgetRepair Oldenzaal respecteert alle rechten van betrokkenen.

Contactgegevens

E: info@budgetrepair.nl
T: 0541712010

Dit privacybeleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien.
Aldus vastgesteld door de directie van BudgetRepair Oldenzaal op 16 november 2023.