Algemene voorwaarden

BudgetRepair Oldenzaal

Algemene Reparatie Voorwaarden BudgetRepair Oldenzaal,

November 2023 Algemene Reparatie Voorwaarden
BudgetRepair Oldenzaal.

INHOUDSOPGAVE

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Aanmelden van reparaties
4. Transport
5. Onderzoek en Reparatie
6. Kwaliteit
7. Garantie
8. Overmacht
9. Toepasselijk recht
Aanvullende voorwaarden voor het repareren van GSM apparatuur
10. Data
11. Garantie GSM
12. Accessoires en SIM kaarten
13. Sim Lock
14. Gestolen of vermiste toestellen

1. Definities
In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder:

Reparateur: BudgetRepair Oldenzaal,
Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur.

Opdracht: Alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door Reparateur.

Toestel: Mobiele telefoon, tablet, PC, Notebook.

Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten en ander toebehoren aan toestel.

Externe Technische Dienst: Reparatie- en/of servicebedrijf dat buiten de invloedsfeer van Reparateur ligt.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Reparateur betreffende reparatie van consumentenelektronica.
2.2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
2.3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reparateur zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Aanmelden van reparaties
3.1. Het aanmelden van reparaties kan via het daarvoor bestemde formulier in de winkel,
dit wordt samen gedaan met de verkoper.
3.2. Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Reparateur het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen.

4. Transport
4.1. Klant is verantwoordelijk voor het transport naar het reparatiecentrum, tenzij anders is overeengekomen. De producten dienen beschermd en veilig verpakt en gelabeld te zijn conform de vereisten van Reparateur.
4.2. Reparateur is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is overeengekomen.

5. Onderzoek en Reparatie
5.1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, wordt de klant gebeld en op de hoogte gebracht. Als er akkoord wordt gegeven voor vervangen van de andere klacht wordt dit ook gerepareerd.
5.2. Als blijkt dat de door Reparateur vastgestelde storing niet is opgegeven door de klant dan zal Reparateur Klant eerst voorzien van een prijsopgave, tenzij anders overeengekomen.
5.3. Pas nadat Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Reparateur overgaan tot reparatie.
5.4. Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.
5.5. Het niet binnen 20 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Reparateur worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product.
5.6. Als door Reparateur geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.
5.7. Klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product. Reparateur zal dan, zonder verdere kosten voor Klant, zorgdragen voor milieuvriendelijke verwerking van het product.

6. Kwaliteit
6.1. Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.
6.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de verwachtingen van Klant.
6.3. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

7. Garantie
7.1. Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.
7.2. Reparateur geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 30 dagen op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan Reparateur verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, valschade of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
7.3. Wanneer binnen negentig (30) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Reparateur een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij na de door Reparateur verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.

8. Overmacht
8.1. Reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2. Reparateur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (30) dagen, is zowel Klant als Reparateur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
8.3. Reparateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Reparateur is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door Reparateur. Reparateur is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de klant, tenzij anders is overeengekomen. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
9.2. De maximale aansprakelijkheid van Reparateur is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €450,00. Reparateur is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

10. Toepasselijk recht
Op de reparatie overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden voor het repareren van GSM apparatuur

11. Data
11.1. Reparateur behoudt zich het recht voor om geleverde GSM- apparatuur (mobiele telefoons) naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat data verloren gaat.
11.2. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.
11.3. Klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt, gevoelige data van het toestel en geheugenkaart te verwijderen.

12. Externe Technische Dienst
12.1. Toestellen van merken waarvoor de Reparateur niet over een reparatieautorisatie beschikt, kunnen ter reparatie worden aangeboden bij daarvoor geautoriseerde Externe Technische Dienst. Reparateur behoudt zich het recht voor extra administratieve en logistieke kosten in rekening te brengen.
12.2. De algemene voorwaarden van de Externe Technische Dienst zijn, naast deze voorwaarden, onverkort van toepassing.

13. Garantie GSM
13.1. Toestellen die worden aangeboden zonder IMEI sticker of met een afwijkende IMEI sticker ten opzichte van het in het toestel geprogrammeerde IMEI nummer, worden door Reparateur niet onder garantie afgehandeld.
13.2. In het geval er aan mobiele telefoons door derden, niet-geautoriseerde reparateurs, is gewerkt vervalt de garantie. Het bepaalde in Art. 7.4 onder e. is onverminderd van toepassing.
13.3. In bovenstaande gevallen wordt het toestel aan Klant geretourneerd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

14. Accessoires en SIM kaarten
14.1. Accessoires dienen alleen meegegeven te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden mee gegeven Indien de accessoires niet worden aangegeven, kan Reparateur niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires en of beschadiging.
14.2. Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te worden gegeven indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Reparateur is niet aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.
14.3. Het mee geven van simkaarten is niet wenselijk en geschiedt volledig op eigen risico. Reparateur is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/ of beschadiging van mee gegeven simkaarten.

Simlock
15.1. Devices die een simlock hebben, worden door de reparateur niet ontgrendeld. Ontgrendeling kan plaatsvinden na goedkeuring van de betreffende provider en de eigenaar van het apparaat. In dat geval verstrekt de provider een ontgrendelingscode. De klant moet hiervoor zelf zorgen.
15.2. Simlock-apparaten die illegaal zijn ontgrendeld of niet te repareren zijn, kunnen onbehandeld aan de klant worden geretourneerd. De reparateur heeft het recht om de gemaakte kosten voor behandeling, onderzoek en transport bij de klant in rekening te brengen.

Gestolen of vermiste apparaten
Indien bij de verwerking van de opdracht blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, behoudt de reparateur zich het recht voor om het apparaat niet te behandelen. De reparateur heeft het recht om de gemaakte kosten voor behandeling, onderzoek en transport bij de klant in rekening te brengen.